Юго-западные башкиры

I ПЛЕМЯ МИН
1. Род иль-куль-мин, илькей-мин
Родовые подразделения: азнай, бузан, илсекэй-мин, кункас, нугай, чуваш, юламан.
2. Род азнай-илъ-куль-мин, азнай-мин
Родовые подразделения: алдар, бузан, иштэкэ, ямбулат, ямат, калмак, каратай, кузян, кучукбай, кусярбай, ногай, сирвай, сумар, суваш, таук, тэйлэгян, тубэ, сарт, шакай, аюб, юламан, янгыл.
3. Род илсекэй-иль-куль-мин, илсекэй-мин
4. Род кункас-илъ-кулъ-мин, кункас-мин
Родовые подразделения: бикташ, бурзян, бакир, илкэй, иштэкэ, калмак, каратай, курманай, кушылды, кускэй, киргиз, муса, ногай, черемис, суваш, сэпэрэй, тамьян, тау, тимекэй, тукай, ырсай, юламан, юлдаш, ябалак.
5. Род куль-иль-мин
Родовые подразделения: байдыкай, сирмеш, серембэт, урсай, сарыбай, ябалак.
6. Род кубоу-мин
Родовые подразделения: асылы-кубоу, бартал, батырша, бурнак, киргиз, мишар, мурза, сафар, таз, тау, тулак, туак.
7. Род кырк-уйле-мин
Родовые подразделения: алтый, асылкай, байдыкай, байрыкай, балгажи, бэйтэк, бэшэр, калмак, катай, купай, кузян, купэй, кюк-карын, кюк-юргэк, кусан, куян, кыйка, кындыр, киргиз, муртай, мурсэкэй, сабыр, сарт, серембэт, сирмеш, суваш, сэпрэ, сэрмэ, татар, теляк, турна, тума, урсай, сарт, суергул, шырау, шарип, эжекэй, юлбарс, ябалак, ярык сувэтэ.
8. Род мин, минляр
Родовые подразделения: калмак, калматай, канлы, кыпчак, мин, мукшы, каскын мукшы, сураш, суваш, тэнес, юлдаш.
9. Род миркит-мин
Родовые подразделения: баим, кара, кинзекей, таз.
10. Род уршак-мин
Родовые подразделения: ваклар, куян, мурзай, сирмеш, сумсыра, шэлтэй.
11. Род сарат-мин, сарылы-мин
12. Род сыбы-мин, субый-мин
Родовые подразделения: дистан-сыбы-мин, биккинэ, ишмухамет, кутуш, мырзай, сымсыра, типтяр, шылтрак, янгарыс, яик-сыбы-мин, аккай, аккылай, аккул, балтас, биян, булат, зуфар, кузян, майлы, ногай, рамаш, самбай, сурайман, сэпяш, саубан, сусар, туркмен, тугыз.