Северо-восточные башкиры

I ПЛЕМЯ АЙ, АЙЛЕ
1. Род каратавлы, табынмазар
Родовые подразделения: бускак, бурес, кара, караикмак, кесерткэн, сирмеш, табынмазар, таз, эпте.
2. Род туркмен
Родовые подразделения: киргиз, сутыш, турнамурун, энжек.
3. Род тырнаклы
Родовые подразделения: бурес, кумый, кукюргек, узун бармак, рахмункул, тикэнэй, юламан.
4. Род сарт-айле
Родовые подразделения: абделхаир, акимбэт, аккуш, актыяк, алыстар, арый, баиш, бикмеш, биктимер, бухар, букей, баубэк, бэшмэк, зэнгир, казах, калмак, каракалпак, карагул, каракусюк, кашкалак, кисебай, кумер, кувакан, кызылбаш, кэнтэй, махтар, миндебай, мужырым, мурза, малек, себен, сумес, чуваш, таз, таулы, тэкеш, тэнкэй, урта аймак, сыргылтык, суир, рыскул, абдэл, алекэн, этимгэн, эткусюк.
5. Род ай, айле
Родовые подразделения: акимбэт, алтмышкулак, аскар, аскильде, башкурт, бидергэн, ишале, бускур, бухар, бурангул, исмагил, казах, казангул, калмах, кулуй, кумый, кусюк, кузай, кудей, кумер, куалды башкорты, куян, кызылбаш, кыйка, киргиз, мишар, мустафа, мужырым, мэликэй, манже, сальют, сутек, чуваш, сэпрэ, сэрмэ, табын, таз, татар, типтяр, турна, тугыз, тугызак, тукул, урал тукулы, узбек, сарт, сэргэлдык, этимгэн, этимгэн айле, эткусюк, эжэк, ай, айзар, яманай.

II ПЛЕМЯ КУДЕЙ
1. Род булэкэй-кудей, булэк-куде
Родовые подразделения: аю, дэу, дэу кудей, кудей, ногай, сураш, сыскан, шайтан, алибай, арлян.
2. Род кыр-кудей
Родовые подразделения: таулы, эткусюк.
3. Род туркмен-кудей
Родовые подразделения: кулуш, майтюба, сэлеш, таз, таулы, туркмен, тукай, ювэй.
4. Род урман-кудей
Родовые подразделения: искеляр, казаяк, типтяр, урман, аптельман, янылар.
5. Род шайтан-кудей
Родовые подразделения: бурес, калмак, касай, кесерткэн, киргиз, сэркэм, табулды, тугыз, хайбулла, шайтандар, элекэ.

III ПЛЕМЯ МУРЗАЛАР, УЛЭШТЭ
Родовые подразделения: аксуваш, балтагул, баркылдак, бишей, бурес, ятимдэр, казак, кузгун, кутлусура, кутлу, кырзы, мангул, миндияр, сипай, сулпы, сырзы, таз, тавир, таулы, тунгатар, шайтан.

IV ПЛЕМЯ ДУВАН
1. Род акбай
Родовые подразделения: азамат, басыр, биксурэ, бэсем, ишмурат, кулсыкай, кылысбай, мурза, нигматулла, рахматулла, черемис, саим, шаим, сэкитэ, сэлимкул, хисмат, шарип, алимгужа.
2. Род дуван
Родовые подразделения: бикжэн, биксура, калмаккул, кахир, кулсыкай, мюйат, сулпы, табын, табынды, умэртэй, фаиз, хисмэт, хайрзаман, шарип, ыласын, яныбай, яуыш.

V ПЛЕМЯ КОШСЫ
Родовые подразделения: акай, бурангул, гузаир, кадыр, калмак, кулсыкай, кусякбирде,
муслим, мэтэй, черемис, султан, сэкетэ, тэлкэ, тугыз, умэртэй, сабанак, сарт.

VI ПЛЕМЯ СЫЗГЫ, СЫСКЫ
Родовые подразделения: аит, афридон, гулемисэр, калмак, куруч, тимер, мэстер, сарга, тажи, абеш, эжмэк, эсэт, эфсэгит.

VII ПЛЕМЯ УПЕЙ
Родовые подразделения: абулхаир, бесэй, гасаба, килмешэк, мавлекай, таракан, тарсык, ахмадий, ямаш, яхыя.

VIII ПЛЕМЯ КАТАЙ
а) в горнолесной Башкирии
1. Род идель-катай
2. Род инзер-катай
Родовые подразделения: ассы, бэймиш, бэпкэй, дархан, дэвэр, калмак, мэмишан, урюк, табан, туркмен, сары.
3. Род кузгун-катай
Родовые подразделения: аю, алакурт, буртэн, илан, юанбиляк, калмак, катахаба, куян, кэшен, мюшкэт, сель, сылбыр, сарык, харыста, шукэй.
б) в северо-восточной Башкирии
1. Род бала-катай
Родовые подразделения: алтынбай, бурсык, ингеш, юсуп, казан, каип, калмак, калмаккул, кама, карабай, кулсыкай, куян, маскара, мэзит, сытый, чуваш, телэкэй, увак, салкын, хорнай, юлдаш, яныбай.
2. Род улу-катай, кара-катай
в) в Зауралье
1. Род бала-катай
Родовые подразделения: азгым, барын, вактар, игелек, иштэк, казах, казан, калмак, кулсыкай, мюстюк, супай, сытый, телэкэй , тургай, сары, экрен.
2. Род улу-катай, кара-катай
Родовые подразделения: аю, гадельша, калмак, кулумбет.
3. Род ялан-катай
Родовые подразделения: бухар, буиш, бурансы, казах, казанбай, калмак, мишар, татар, тубалды, тугызак, тукал, хаккул.
г) в Западной Башкирии
Родовые подразделения: биксагыл, бала-катай, буби, бэйтэк, бэшэр, юмран, казанлар, калмак, кара-катай, катай, кусан, кек карын, кекюргэк, муртай, сабыр, сарт, сэде, табын, татар, тирмянгул, тума, шырау, ябалак, ярык сувэтэ.

IX ПЛЕМЯ САЛЬЮТ, САЛЬЮХУТ, САЛЬЮГУТ
Родовые подразделения: бурэ, енде, иркебай, кенембай, кушым, кыттытаяр, сабыр.

X ПЛЕМЯ СЫНРЯН
Родовые подразделения: аю-сынрян, кидрас, сынрян.

XI ПЛЕМЯ ТЕРСЯК
Родовые подразделения: бутук терсяк, сыскан.

XII ПЛЕМЯ БЭКАТИН, МЭКАТИН

XIII ПЛЕМЯ КАЛМАК
Родовые подразделения: буран, бурангарак, кара-калмак, карашкак, катай, кашка, кулак, кужак, кускильде, симкэ, турэле, аюка-калмак.

XIV ГРУППА БАШКИРСКИЕ КАЗАКИ
Родовые подразделения: акбай, аккаин, бурак, калмак, катай, куйун, кулай, кулумбай, курэн, цыган, салим.

XV ПЛЕМЯ ТАБЫН
а) в восточной Башкирии
1. Род барын
Родовые подразделения: бурус, бэрэкэн, бутис, дэрджимэн, давлетбай, казах, калмак, караелкэ, кара угез, кулуй, кузян, куйсары, кустанай, кызылбаш, киргиз, карим, кэсэк, мишар, мустафа, урюк, сукур, субей, сутек, сыскан, табын, туктагул, тулуптар, туркмен, тунгатар, тэкэ, тупэй, ун, хаискан, сапаш, сарт, хупэис, сызгы, шуран, айле.
2. Род кара-табын
Родовые подразделения: бидергэн, беркут, бурангул, бутис, бэжэкэй, иль-аймагы, илек-аймагы, калмак, кара табын, мэликэй, узунлар, субэй, сумэт, таз, тастар, тугузак, туктубай, сигизэк, исмаил, айле, абсалям.
3. Род кубэлэк
Родовые подразделения: баим, ювашбай, карагай, муса, субэй, суваш, сандыр, тукус, утэй, сарт.
4. Род теляу
Родовые подразделения: казах, каип, кызылбаш-катай, кыпчак, мэскэу, тук, тубал, сары, хэнэк.
б) в центральной Башкирии
1. Род дуван-табын
Родовые подразделения: асан, бутнай, казан-татар, калмак, каскын, кутрас, култай, мукай, мураш, усэн, чингиз, таз, тюкун, шэлте.
2. Род юмран-табын
Родовые подразделения: кюнтуган, мэшэй, тукум, хаискан, ямгырсы.
3. Род кесе-табын
Родовые подразделения: бесэй, бешкэк, биктэш, казан-татар, калмак, кансуяр, кахас, куртлукай, киргиз, кырккузяк, монгол, манкы, мишэр, мулаш, мэмэк, сирмеш, сувашбердэй, таз, тайгын, туркмен, суюндук, шылты, шареп, элтзшле.
4. Род кальсер-табын
Родовые подразделения: аккуз, бире, юныс, кускилде, кыйгас, сукай, туркмен, тырнак, уранкай, ябалак.
5. Род сарт-табын
Родовые подразделения: тзкэн, сарт-табын.
6. Род бишул-табын
Родовые подразделения: баюлы, беркут, иске-бишул, ян-бишул, кама, канкыс, карга, кинзягул-бишул, миркит, сяглаян-бишул, таулы, хаискан, суюндук-бишул, суяргул-бишул, абубакир.
7. Род бишул-унгар-табын, бишаул-унгар-табын
Родовые подразделения: акир, арыкбай, бутэй, ян-бишул, калман, кюнтуган, машай, уран, сяглаян-бишул, хаискан, ямгурсы.
8. Род кумрук-табын
Родовые подразделения: абдулла, абзак, баркылдак, башмак, бизмен, бирзекэй, бишкалак, имел, кама, катай, килмухамет, мэркей, тувал, шурас.
9. Род бэдрэк-табын, будэрэк-табын
Родовые подразделения: алабай, гырышкы, ишкинэ, ярембэт-бадрак, сирмеш, хэшэм, азекэй.
в) в Зауралье
1. Род барын-табын
Родовые подразделения: акунчук, алакай, бурангул, илек-аймагы, имел, исянгул, казах, калмак, катай, суваш, таз, татар, таук, турна, исмаил, юлыш.
2. Род кара-табын, табын
Родовые подразделения: абдразак, айса, байдан, байназар, габзалил, дуван-сакал, исэнбэт, юмран, калмак, ильяс, калматай, канлы, карьяу, катай, кулман, курпэс, кыпчак, мазан, мин, муслим, мукшы, мукшы-каскын, райман, рамазан, салдый, суваш, сувашай, саде, саит, санкем, табын, татар, туркмен, туктар, тэнес, шареп, алип, юлдаш, юлый, яик, якшимбет, якшигул, яналы.

XVI ПЛЕМЯ КУВАКАН
1. Род елан-кувакан
2. Род кыркуле-кувакан
Родовые подразделения: мукой, айле.
3. Род сатка-кувакан
4. Род сагит-кувакан
5. Род тау-кувакан
6. Род тубэляс-кувакан, тубалас-кувакан
Родовые подразделения: актамак-кувакан, калмак, какаш-мукэш, кудей, киргиз, монгол, эрэстэн, сюмэй, сюмэй гундар, тэштэк, узбек.

XVII ПЛЕМЯ СЫРЗЫ
Родовые подразделения: курман, кырктар, урюк, абел.